Jāzeps ņēma miesas, ietina tās tīrā audeklā un ielika tās savā jaunajā kapā