Jāzeps ņēma miesas, ietina tās tīrā audeklā un ielika tās savā jaunajā kapā

Leave a Reply